ارتباط با قصر زرین

تلفن : 
009821-22893893 | 009821-22893892 

 22860532-009821 | 22860541-009821

22891285-009821 | 22882754-009821

همراه : 9122460918  |  9123439235

Email : info@gpmtravel.com  |  zarrintravel@yahoo.com