قوانین و مقررات | قصر زرین میترا

در این قسمت قوانین و مقررات استرداد بلیط های سیستمی به همراه جدول ایرلاین ها قرار می گیرد.

در این قسمت قوانین و مقررات سایت توسط آژانس قرار می گیرد.